NEW CARBON MATERIALS
Vol.14   No.2   1999

CONTENTS

 
Feature reviews
TEXTURES IN CARBON MATERIALS(ENGLISH) M.Inagaki (1)
ADVANCES OF RESEARCH IN VAPORGROWN CARBON NANOFIBERS Fan Yueying Cheng Huiming Ge Su Wei Yongliang Shen Zuhong (14)
 
Research articles
PREPARATION AND ADSORPTION PROPERTIES OF SUPER ACTIVE CARBON FROM PETROLEUM COKE  Liu Haiyan  Ling Licheng Liu Zhichang Qiao Wenming Liu Lang (21)
STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF PAN-BASED ACF  (Å)
-CHANGE OF CONTENT AND BINDING STATE OF NITROGEN
Liu Jie Wang Pinghua (26)
STUDY ON NYLON-6/CARBON NANOTUBE COMPOSITES Jia Zhijie Xu Cailu Liang Ji Wei Bingqing Wu Dehai Zhu Chaowen (32)
STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF SOLUBLE FRACTIONS OF ETR-MPP AND DO-MPP MESOPHASE PITCHES Shang Hongyan Cha Qingfang Qian Shu>an Liu Lang (37)
PRELIMINARY STUDY ON THE BILIRUBIN ADSORPTION PROPERTY OVER PITCH-BASED SPHERICAL ACTIVATED CARBON Liu Zhichang Ling Licheng L Chunxiang Qiao Wenming Fan Yanzhen Liu Lang (44)
STUDY ON THE STRUCTURAL CONVERSIONS DURING THE PREPARATION OF GLASSY CARBON FROM FURAN RESIN USING XRD Qiu Haipeng Zhao Genxiang (49)
STUDY ON PORE STRUCTURE AND ADSORPTION PROPERTY OF THE ACTIVATED CARBON FELT PREPARED BY USING CO2 AS ACTIVATING AGENT Wu Mingbo Zheng Jingtang Lu Anhui Fan Yanzhen (54)
PREPARATION,STRUCTURE AND PROPERTIES OF PITCH-BASED ACTIVATED CARBON FIBERS (PACFs) Zhang Xuejun Shen Zengmin (59)
 
Notes
HIGH EFFICIENT METHOD OF PURIFYING CARBON NANOTUBES BY USE OF AIR AS OXIDATION AGENT Yang Zhanhong Li Xinhai Wang Hongqiang Li Jing (67)
EXPERIMENTAL RELATION BETWEEN AIR SEPARATION ABILITY AND SPECIFIC SURFACE AREA OF THE CARBON MOLECULAR SIEVES Xu Shaoping Qi Aidu Gu Xin Tai Shengbao Guo Shucai (71)
STUDIES ON THERMAL CONDUCTIVITY PROPERTY AND ITS EFFECTING FACTORS OF CARBON BRICKS UNDER HIGH TEMPERATURE Wu Qingren Xi Tonggeng Lu Yanjing Zang Zongde Xie Huaqing Wang Shengmei (75)
 
Knowledge introduction
RAYON CARBON FIBER He Fu (79)