NEW CARBON MATERIALS
Vol.15   No.1   2000

CONTENTS

 
Research articles
LARGE DIAMETER CARBON FILAMENTS FROM MESOPHASE PITCH FOR THERMAL MANAGEMENT APPLICATIONS LU Shi-lin Brian Rand (1)
THE STUDY ON TUBULAR POROUS CARBON MEMBRANE WANE Tong-hua WEI Wei LIU Shu-qin YOU Long-bo CAI Tian-xi (6)
MANUFACTURE OF THE LIGHT CF REINFORCED MIRROR FOR OPTICAL REFLECTION JIA Chen-de XUAN Xiu-lan HE Fu (12)
STUDY ON STRUCTURAL STABILITY AND THERMOSTABILITY OF FeCl3-GIC LIU Hong-bo XIAO Gu-yu SU Yu-chang ZHANG Hong-bo (18)
STUDY MICROSTRCTURE OF ACFs BY H-K METHOD LU An-hui ZHENG Jing-tang WANG Mao-zhang FAN Yan-zhen (23)
MICROSTRUCTURE OF GRAPHITE BRUSH IMPREGNATED WITH SILVER AND ITS FRICTION-WEAR BEHAVIOUR ZHOU Xu-ke  XU Hong-jun BA Li-xue TONG Ming-xin ZHANG Ke-xin FENG Zi-wen (28)
DENSIFICATION OF THE 2D C/C COMPOSITES BY USING CLVD JI A-lin MA Bo-xin HUO Xiao-xu LIU Hong-lin ZENG Xiao-mei LI Yi-he (35)
PREPARATION OF PITCH RESIN WITH HEAT RESISTANCE FROM COAL TAR WEI Xing-hai ZHA Qing-fang CHEN Rong-yao WANG Hong-yan CUI Gui-chen WEI You-cun (40)
THE COMPOSITIONS AND CONSTRUCTIONS AS WELL AS CHARGE AND DISCHARGE PROPERTIES OF THE CARBONS DERIVED FROM MACROMOLECULE DOPED BY DIFFERENT IONS WANG Shu-jun (44)
STUDY ON SEMI-CONTINUOUS PREPARATION OF CARBON NANOTUBE BY FLOATING CATALYST METHOD ZHU Hong-wei CI Li-jie LIANG Ji WEI Bing-qing XU Cai-lu WU De-hai (48)
FORMATION MECHANISMS OF GRAPHITE INTERCALATION COMPOUNDS CHUAN Xiu-yun (52)
 
Notes
EFFECT OF STARTING MATERIALS AND PREPARATION CONDITIONS ON THE YIELD AND PROPERTY OF AQUA-MESOPHASE LI Xuan-ke LIU Lang SHEN Shi-de (57)
PHOTO-INDUCED CHARGE TRANSFER OF NOVEL SHIFF'BASE TO C60  QIAO Jin-li GONG Qiao-juan MA Qing-lan JIN Wei-jun (61)
PRELIMINARY STUDY ON HYDROGEN STORAGE IN CARBON NANOFIBERS MAO Zong-qiang XU Cai-lu YAN Jun LIANG Ji SUN Gong-min WEI Bing-qing WU De-hai (64)
 
Reviews
DEVELOPMENT AND APPLICATION OF HIGH PROPERTIES CARBON FIBERS FOR COMPOSITE MATERIALS ZHAO Jia-xiang WANG Man-xia (68)
 
Materials
A BRIEF INTRODUCTION TO PROFESSOR RAND AND CARBON RESEARCH AT UNIVERSITY OF LEEDS LU Shi-lin (76、75)
INTRODUCTION OF 10th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTERCALATION COMPOUNDS KANG Fei-yu PENG Jun-fang (77)
 
Knowledge introduction
GLASSY CARBON ZHAO Gen-xiang (79)
INSTRUCTIONS TO AUTHORS (8067)