NEW CARBON MATERIALS
Vol.15   No.2   2000

CONTENTS

 
Research articles
SYNTHESIS OF SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES BY A SEMI-CONTINUOUS HYDROGEN ARC METHOD LIU Chang CONG Hong-tao CHENG Hui-ming (1)
THE INFLUENCE OF BINDER CONTENT AND POST-TREAMENT CONDITION TO METHANE ADSORPTION ON  FORMED ACTIVATED CARBON SONG Yan LING Li-cheng LI Kai-xi LIU Lang FAN Yan-zhen (6)
STRUCTURE AND PROPRETIES OF THE NEW NEEDLED CARBON CLOTH C/C COMPOSITE SU Jun-ming CUI Hong LI Rui-zhen ZHOU shao-jian SU Zhe-an LI Ya-di (11)
THE STRUCTURE CHANGEMENT AND MODIFYING MECHANISM OF B4C ADDITIVES IN PHENOL-FORMALDE-HYDE RESIN FOR BONDING GRAPHITE AT HIGH TEMPERRATURE WANG Ji-gang GUO Quan-gui LIU Lang SONG Jin-ren (16)
THE MANUFACTURING OF C/C COMPOSITE BRAKE DISK BY MEANS OF THERMAL GRADIENT CVD DENSIFI-CATION TECHNIQUE ZOU Zhi-qiang TANG Zhong-hua XIONG Jie (22)
INVESTIGATION OF GRAPHITE COATED WITH PHENOL RESIN AS ANODE FOR LITHIUM ION BATTERY LI Bao-hua LI Kai-xi LU Chun-xiang WU Dong LING Li-cheng XU Chun-ming WANG Ren-an (28)
PREPARATION OF CURVED CARBON NANOTUBES USING Co-CATALYZED PYROLYSIS YANG Zi-qin SHEN Zeng-min CHEN Xiao-hong ZHA Xu-feng (34)
HISTOPATHOLOGICAL STUDY ON FINE CARBON FIBER POWDER INJECTED INTO THE SUBDURAL SPACE OF  MICE  FEI Ke-xiang PENG Xian-gao GAO Lin MA Ling WU Ming-can SUN Wei-quan (39)
INVESTIGATION OF INTERFACE MICROSTRUCTURES IN MULTI-DIRECTIONAL C/C PIN COMPOSITES LI Chong-jun HUO Xiao-xu JIN Zhi-hao (43)
AN IDEAL STAGE TRANSITION MODEL OF POTASSIUM-GRAPHITE INTERCALATION COMPOUNDS FROM  STAGE 3 TO STAGE 2 GAO Lin XU Zhong-yu (48)
STUDY ON ELECTRIC CONDUCTIVE GRAPHITE-ACRYLIC ACID COATING CHEN Jian QIN Ming-qiang (53)
PREPARATION OF Si-Ti-C-O FIBERS WITH ABUNDANT CARBON WANG Yi-fei ZHAO Peng SONG Yong-cai FENG Chun-xiang (57)
STUDY ON THE PREPARATION OF ACTIVATED CARBON FROM VITRINITE AND FUSINITE CONCENTRATED  FROM TAIXI ANTHRACITE ZHANG Wen-hui LI Shu-rong CHEN Peng LIANG Da-ming WANG ling (61)
 
Notes
THE PREPARATION OF BINARY CARBONACEOUS-TITANIA AEROGEL PRECURSOR BY USING SOL-GEL METHOD LI Xuan-ke LIU Lang SHEN Shi-de LIU Jing (65)
PRELIMINARY RESEARCH ON ELECTRO-BEAM CURING OF BISMALEIMIDE MATRIX/CARBON FIBER COMP-OSITES Qin Tao ZHANG Zuo-guang ZHANG Fu-sheng ZHONG Wei-hong (68)
MANUFACTURE OF C/C COMPOSITE DENTAL IMPLANTS WITH SURFACE MODIFIED BY HYDROXYAPATITE PENG Xian-gao GAO Lin MA Ling LI Ming-zhong HU Guo-sheng (71)
 
Reviews
SILICON CARBIDE WITH SUPER ENVIROMENTAL RESISTANCE LIU Zhen-yu ZHENG Jing-tang WANG Mao-zhang ZHANG Bi-jiang (75)
 
Knowledge introduction
ACTIVATED CARBON FIBERS ZHENG Jing-tang (80)