NEW CARBON MATERIALS
Vol.16   No.1   2001

CONTENTS

 
Research articles
STUDY ON THE MICROWAVE ABSORBING PROPERTY OF COMPOSITE MATERIAL CONTAINING CARBON NANOTUBES WITH NI COATING SHEN Zeng-min  ZHAO Dong-lin (1)
AN EFFECTIVE METHOD FOR PITCH COMPOSITION DESIGN ZHI Lin-jie  SONG Jin-ren  LIU Lang (5)
PREPARATION OF SUPPORTED Pt FROM INTERCALATION COMPOUNDS HUANG Yu-qing  QIU Xin-ping  ZHU Wen-tao (10)
NFLUENCE OF SOLVENT IMMERSION ON THE OXIDATIVE STABILIZATION OF PITCH SPHERES

LU Chun-xiang  LIU Chun-lin  QIAO Wen-ming  LI Kai-xi  WU Dong  LIU Lang  LING Li-cheng

(15)
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES AND CURING PYROLYSIS PROCESSES OF BORON-PHENOLICS  PRECURSOR IN CARBON-CARBON COMPOSITES LI Chong-jun  MA Bo-xin  JIN Zhi-hao (19)
RESEARCH ON THERMAL CONDUCTIVITY OF DOPED GRAPHITE ZHANG Guang-jin  GUO Quan-gui  YAO Li-zhong  LIU Zhan-jun  LIU Lang (25)
THE INFLUENCE OF BORON MODIFICATION OF PAN-BASED CARBON FIBERS ON THE MICROSTRUCTURE TIAN Yan-hong  SHEN Zeng-ming  CHANG Wei-pu (29)
MICROSTRUCTURE OF CARBON-GRAPHITE COMPOSITES IMPREGNATED WITH SILVER AND THEIR SEALING FRICTION PROPERTIES ZHOU Xu-ke  XU Hong-jun  BA Li-xue (33)
INFLUENCE OF PYRIDINE-BORANE MODIFICATION ON THE PROPERTIES AND COMPONENT OF PITCHES ZHANG Li-fang  SONG Jin-ren  YAO Li-zhong  LIU Lang (40)
ADSORPTION BEHAVIOR OF FORMALDEHYDE ON PAN-ACFs RONG Hai-qin  ZHENG Jing-tang (44)
THE INFLUENCES OF GLASSY CARBON CONTENT ON THE PROPERTIES OF C/C COMPOSITE ZHOU Shao-jian  SU Jun-ming  SU Zhe-an  LI Rui-zhen  CUI Hong (49)
THE RELATIONSHIP BETWEEN MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE OF FLEXIBLE GRAPHITE GU Jia-lin  GAO Yong  KANG Fei-yu  SHEN Wan-ci (53)
 
Notes
RESEARCH ON THE REGENERATION OF ACTIVATED CARBON USED FOR SEWAGE ADSORPTION BY FLUIDIZED-BED LIU Shou-xin  LI Hai-chao  ZHANG Shi-run (59)
EXPERIMENTAL STUDY ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF CONTINUOUS CARBON FIBER SHEET XIE Jian  ZHAO Tong  LIU Ming-guo  Hiroyuki Kawamura (63)
 
Reviews
SYNTHESIS OF CARBON NANOTUBES BY ELECTRIC ARC METHOD LIU Chang  CHENG Hui-ming (67)
APPLICATION OF DOPED-CARBON MATERIALS IN LITHIUM-ION BATTERIES TANG Zhi-yuan  LIU Chun-yan  XU Guo-xiang (72)
 
Testing method
ANALYTICAL METHODS OF MICROPORE STRUCTURE OF ACTIVATED CARBON FIBER  LI Guo-xi (76)
 
Knowledge introduction
NUCLEAR GRAPHITE XU Shi-jiang (80)