NEW CARBON MATERIALS
Vol.18   No.3   2003

CONTENTS

 

Reviews

Sorption of heavy oils and biomedical liquids into exfoliated graphite Research in China KANG Fei-yu  ZHENG Yong-ping  ZHAO Heng  WANG Hai-ning  WANG Lu-ning  SHEN Wan-ci  Michio Inagaki (161)
Progress in carbon nanotubes filled with foreign substances ZHANG Bin  LIU Chang  CHENG Hui-ming  CAI Qing-kui  (174)
 
Research articles 
Simplified novel synthesis of ordered mesoporous carbon with a bimodal pore system An-Hui Lu  Wolfgang Schmidt  Ferdi Schüth (181)
Study on oxidative stabilization of polyacrylonitrile fibers LU Chun-xiang  WU Gang-ping  LU Yong-gen  LI Kai-xi  LI Yong-hong  LIANG Xiao-yi  HE Fu  LING Li-cheng (186)
Etching of a diamond film by oxygen plasma LU Xian-yi  JIN Zeng-sun  HAO Shi-qiang  PENG Hong-yan  CAO Qing-zhong (191)
Solution polymerization and thermal properties of acrylonitrile(AN)-acrylamide(AM) copolymer WU Xue-ping  YANG Yong-gang  LING Li-cheng  LI Yong-hong  HE Fu (196)
Influence of surface modification by nitric acid on the dispersion of copper nitrate in activated carbon XIE Qiang  ZHANG Xiang-lan  CHEN Qing-ru  GONG Guo-zhuo (203)
Surface studies on Lyocell-based carbon fibers by scanning tunneling microscopy WU Qi-lin  PAN Ding (209)
The study of silver-supported phenolic resin-based spherical activated carbon ZOU Li-ming  HUANG Zheng-hong  KANG Fei-yu  YANG Jun-bing (214)
Nanoporous glassy carbon A new electrode material for supercapacitors I. Effect of curing temperature on its structure and properties WEN Yue-hua  CAO Gao-ping  CHENG Jie  YANG Yu-sheng (219)
Effect of the preparation processes of activated carbon from petroleum coke on its adsorption ability and pore structure DU Ya-ping  MAO Qing-long  ZHANG De-xiang  GAO Jin-sheng (225)
 
Brief report
A report on the Carbon2003 conference in Oviedo, Spain QIU Jie-shan (231)
 
Knowledge introduction
Carbon films ZHAO Gen-xiang (237)
 
Research profile
Professor SHEN Zeng-ming and her research activities LI An-bang  CHI Wei-dong (239)