NEW CARBON MATERIALS
Vol.19   No.3   2004
CONTENTS
Brief  report
New insights into carbon research A brief report on Carbon 2004 YANG Quan-hong (161)
  
Communications
Blood coagulation resistance of nonwoven single-walled carbon nanotubes and its implications for implantable prostheses MENG Jie SONG Li KONG Hua WANG Chao-ying GUO Xiao-tian XU Hai-yan XIE SI-shen (166)
Research articles
A preliminary study on the preparation of carbon black filled Lyocell fiber and its use as the precursor of carbon fibers

ZHANG Hui-hui GUO Li-wei SHAO Hui-li HU Xue-chao

(172)
Effect of pretreatment on simultaneous SO2 and NO removal activity over activated carbon honeycomb supported V2O5 catalysts at low temperatures WANG Yan-li LIU Zhen-yu HUANG Zhang-gen LIU Qing-ya (179)
An investigation of the preparation of coal tar- and petroleum-based pitch spheres and their oxidation stabilization LU Chun-xiang LING Li-cheng WU Gang-ping LIU Qing-feng LI Yong-hong LI Kai-xi (186)
Acetylene black doped NiOx and its application in an asymmetric hybrid capacitor SU Yue-feng WU Feng BAO Li-ying (192)
Study of preparation and structures of the activated carbon nanotubes LIU Yun-fang SHEN Zeng-min Kiyoshi Yokogawa MA Bao-hai YU Jian-min (197)
Analysis of the state of zirconium in a zirconium-containing pitch prepared by chemical reaction SHI Jing-li LIU Lang (204)
Structural characteristics of Onion-Like Fullerenes synthesized by metal nanoparticle catalysis WANG Xiao-min XU Bing-she LIU Xu-guang Hideki Ichinose (209)
Multi walled carbon nanotube filled SBR rubber composites CHEN Xiao-hong SONG Huai-he (214)
The magnetoresistance characteristic of C/C composites with short carbon fibers at different heat treatment temperatures DENG Hai-jin LI Ming SUN Li LI Dong-sheng (219)
An investigation of the thermal stability and pyrolysis kinetics of poly(phthalazinone ether sulfone ketone) film LIU Shi-li WANG Tong-hua ZHANG Bing (224)
Reviews
Recent developments in the preparation and of a C/TiO2 composite photocatalyst HUANG Zheng-hong XU De-ping KANG Fei-yu HAO Ji-ming (229)
Research profile
Senior Engineer SU Jun-ming and his research activities CUI Hong XIAO Zhi-chao (239)