NEW CARBON MATERIALS
Vol.19   No.4  2004
CONTENTS
 
Research articles
The compatibility of electrolytes with the graphitic negative electrode material in lithium ion batteries

XU Zhong-yu  FAN Chang-ling  YIN Du-lin

(241)
Effects of carbonization temperature on the microstructure and electrical conductivity of bamboo charcoal JIANG Ze-hui  ZHANG Dong-sheng  FEI Ben-hua  YUE Yong-de  CHEN Xiao-hong (249)
Effect of PNB catalysts on the pyrolysis behavior of rayon fibers LI Hui  WEN Yue-fang  YANG Yong-gang  LIU Lang (254)
Effect of carbon nanotubes on mechanical properties and crystallization process of high density polyethylene TONG Xin  HE Xiu-juan  CHENG Hui-ming (261)
Influence of amination on the structure of a PAN nascent filament during wet spinning REN Fu-zhong  LU Chun-xiang  LIANG Xiao-yi  WU Gang-ping  HE Fu  LING Li-cheng (268)
Application of artificial neural network technique in modifying carbon-carbon composites CHEN Qiang  LI He-jun  LI Ai-jun  SUN Guo-ling  LI Ke-zhi (275)
Formation of MCMB through heterogeneous nucleation and the development of their structures LI Tong-qi  WANG Cheng-yang  ZHENG Jia-ming  WANG Hui (281)
Flexural behavior of 2D carbon-carbon composites fabricated by pressure gradient CVI XUE Hui  LI He-jun  HOU Xiang-hui  LI Ke-zhi  HAN Hong-mei (289)
Image analysis of carbonaceous residues from coal-plastic mixtures Imtiaz Ahmad  Mohammad Ishaq  Mohammad Arsala Khan  Mohammad Shakir Ullah  Ali Bahader (293)
The production of CNTs by catalytic decomposition of different source gases LI Ying  LI Xuan-ke  LIU Lang (298)
A study of a composite bipolar plate for PEMFC ZOU Yan-wen  ZHANG Jie  HE Jun  ZHENG Yong-ping  TANG Ya-ping  SUN Bin  QIU Xue-liang (303)
  
Notes
The discovery of quasi-nanometer needle-like graphite and its structural characteristics FENG You-li  ZHENG Zhe  GUO Yan-jun  YU Li-jing (309)
  
Reviews
Solubilization and functionalization of carbon nanotubes JIN Wei-jun  SUN Xu-feng  WANG Yu (312)
 

Knowledge introduction

New diamond WEN Bin  LI Ting-ju  DONG Chuang  JIN Jun-ze (319)
Contents of New Carbon Materials of Vol.19 JIN Wei-jun  SUN Xu-feng  WANG Yu