NEW CARBON MATERIALS
Vol.20   No.1 Mar. 2004
CONTENTS
Research articles
Carbon fibers from petroleum pitch SHEN Zeng-min  CHI Wei-dong  ZHANG Xue-jun  CHANG Wei-pu (1)
Synthesis of linear carbon by oxidative-dehydration and dehydrogenation of PVA WANG Shi-hua  REN Da-cheng (8)
An investigation on the preparation of porous carbons with zeolite minerals as templates LIU Gui-yang  HUANG Zheng-hong  KANG Fei-yu (13)
The fabrication of chopped carbon fiber-carbon composites and their thermal/electrical conductivity and microstructure GAO Xiao-qing  GUO Quan-gui  SHI Jing-li  LI Gui-sheng  SONG Jin-ren  LIU Lang (18)
Morphology analysis of onion-like fullerenes prepared by CCVD LI Tian-bao  XU Bing-she HAN Pei-de  ZHANG Yan  WANG Xiao-min  LIU Xu-guang  chinose Hideki (23)
The synthesis of carbon nanotubes by the catalytic decomposition of CH4 on a Ni-La-Mg catalyst WANG Min-wei  LI Feng-yi  PENG Nian-cai (28)
Properties of super-activated carbon coated with palladium for hydrogen storage ZHAN Liang  ZHANG Rui  WANG Yan-li  LIANG Xiao-y  LI Kai-xi  LU Chun-xiang  LING Li-cheng  YUAN Wei-kang (31)
Surface properties of electrochemically oxidized PAN-based carbon fibers LIU Hong-peng  LU Chun-xiang  LI Yong-hong  YANG Yu  LI Kai-xi  HE Fu (39)
Immobilization of TiO2 on microporous activated carbon fibers and their photodegradation performance for phenol YUAN Ru-sheng  ZHENG Jing-tang  GUAN Rong-bo  LIU Yi-hong (45)
Changes in the surface morphology and microstructure in the preparation of PAN-based carbon fibers WANG Yan-xiang  WANG Cheng-guo  ZHU Bo  HE Dong-xin  JING Min  WANG Qiang (51)

The electrochemical performance of phenolic resin-based activated carbon microbeads I. An investigation on the preparation of the microbeads

WANG Fu-rong  LI Kai-xi  LU Chun-xiang  LU Yong-gen  LI Qiang  LI Jian-gang  SUN Cheng-gong

(58)
  
Notes
Effect of metal oxides on the adsorption properties of activated carbons prepared from macerals ZHANG Wen-hui  LI Shu-rong  WANG Ling (63)
The effect of furan resin on the rheological properties of coal tar pitch YANG Qin  LI Tie-hu  LIN Qi-lang  SHAN Ling (67)
  
Reviews
New advances in the preparation of carbon nanomaterials from coal or coke WANG Mao-zhang  LI Feng (71)
Stability and existence of carbyne with carbon chains CHUAN Xiu-yun  WANG Tong-kuan  Jean-Baptiste DONNET (83)

Knowledge introduction

Synthesis of carbon nitride crystal MA Zhi-bin (93)

Research profile

CAS Member Xie Si-shen and his research activities

WANG Gang

(95)