NEW CARBON MATERIALS
Vol.20   No.2 Jun. 2005
CONTENTS
 
Research articles
The effect of adding refractory metal carbides on the microstructure of carbon/carbon composites after ablation WANG Jun-shan  LI Zhong-ping  AO Ming  XU Zheng-hui  LIU Lang  HU Zi-jun  PENG Wei-zhou 97 
In-situ purification of aligned carbon nanotube arrays by H2O2 WANG Ye  BAI Xiao-dong  LIANG Ji 103 
Preparation and tensile properties of MWNT/polypropylene composite fibers by melt spinning LI Zhong  YING Zhe  LIU Min  CHENG Hui-ming 108 
Effect of carbon support on CuO/AC(F) catalyst-sorbents used for catalytic dry oxidation of phenol ZHAO Jiang-hong  LIU Zhen-yu 115 
A comparative study of phenolic resin-based activated carbons by means of supercritical water activation and steam activation CAI Qiong  HUANG Zheng-hong  KANG Fei-yu 122 
Study of condensed polynuclear aromatic resins used as binders HOU Hui-yu  ZHA Qing-fang  GUO Yan-sheng  YANG Xiao-jun  ZHANG Yu-zhen 129 
Influence of preparation conditions on the pore structure of carbon foam CAO Min  ZHANG Shu  WANG Yong-gang 134 
The preparation of 2D C/C composites by chemical vapor infiltration TANG Su-fang  ZHOU Xing-ming  DENG Jing-yi  DU Hai-feng  LIU Wen-chuan 139 
The structure and thermal performance of PAN fibers during oxidative stabilization ZHANG Li-zhen  LU Chun-xiang  LU Yong-gen  WU Gang-ping  HE Fu  144 
The effect of C/C composites characteristic on sliding friction and wear behavior LI Xin-chun  YI Mao-zhong  FENG Yi-lei  GE Yi-cheng  HUANG Qi-zhong 151 
The effect of graphitization temperature on the microstructure and mechanical properties of carbon fibers WANG Hao-jing  WANG Hong-fei  LI Dong-feng  ZHU Xing-ming  HE Fu  WANG Xin-kui 157 
The ultrasonic assisted synthesis of nano-hydroxyapatite and MWNT/hydroxyapatite composites WEI Qiang  YANG Xiao-ping  CHEN Guo-qiang  TANG Jin-tian  DENG Xu-liang 164
The influence of hydrocarbon gas on the density and microstructure of C/C composites formed by chemical vapor infiltration XIE Zhi-yong  HUANG Qi-zhong  SU Zhe-an  ZHANG Fu-qin  GAO Ying  HUANG Bo-yun 171
  
Notes
Desulfurization and denitrification using activated carbons LI Tong-chuan  NIU He-san 178 
  
Reviews
Porosity adjustment of activated carbon: theory, approaches and practice XIE Qiang  ZHANG Xiang-lan  LI Lan-ting  JIN Lei  183