NEW CARBON MATERIALS
Vol.21   No.4 Dec 2006
CONTENTS
 
Research articles
Modification of pore structure in activated carbons by heat treatment with thermoplastic resins Rie Nonaka, Yoko Nishi, Naoto Ohta, Michio Inagaki 289 
The effect of a chemical vapor deposited carbon film from acetylene on the properties of graphitized PAN-based carbon fibers Ko Tse-Hao, Lin Jui-Shiang 297 
High strength carbon/graphite composite materials by using second coke as starting material LIU Zhan-jun, GUO Quan-gui, CAO Ya-xiu, LIU Chang-an, SONG Jin-ren, LIU Lang 302 
Influence of carbon nanotube structure on the electrochemical properties of PVA-derived carbon coated Si/carbon nanotube composites ZHANG Yong, LIU Chang, LI Feng, CHENG Hui-ming  307 
Kinetics of the thermal decomposition of intercalation compounds during exfoliation REN Hui, KANG Fei-yu, JIAO Qing-jie, CUI Qing-zhong 315 

Tensile creep damage of 2D-C/SiC composites evaluated using the fractal dimension and elastic modulus

 
WU Xiao-jun, QIAO Sheng-ru, HOU Jun-tao, HAN Dong, LI Mei  321 

Adsorption performance of pitch-based spherical activated carbons for several physiological molecules

 
TENG Na, LIANG Xiao-yi, LIU Chao-jun, LIU Xiao-jun, ZHANG Rui, QIAO Wen-ming, LING Li-cheng 326 
The wettability of carbon nanofibers ZHOU Jing-hong, SUI Zhi-jun, LI Ping, DAI Ying-chun, YUAN Wei-kang 331 
A heat-resistant emulsifying sizing agent for carbon fibers CAO Xia, WEN Yue-fang, ZHANG Shou-chun, YANG Yong-gang 337 
Surface modification of carbon fibers by anodic oxidation GUO Yun-xia, LIU Jie, LIANG Jie-ying 343 
Synthesis of single-walled carbon nanotubes by chemical vapor deposition of methane in a fluidized bed reactor: temperature and reaction time effects ZHANG Qun-feng, YU Hao, LUO Guo-hua, QIAN Wei-zhong, WEI Fei 349
A phosphate-based antioxidation coating for carbon/carbon composites HOU Liang-liang, LUO Rui-ying, BI Yan-hong, LI Jun, LUO Jing-hua, JIN Zhi-hao 355 
  
Communications
Assembling carbon nanotube/zinc sulfide composite films in aqueous solution FAN Dong-mei, FENG Shou-ai, ZHU Zhen-ping 360 
Mass production of high-purity bamboo-shaped carbon nanotubes from ethanol using a plasma jet ZHOU Ying, Xiao Nan, SUN Yu-feng, SUN Tian-jun, ZHAO Zong-bin, QIU Jie-shan 365 
 
Notes
Preparation of pitch-based activated carbons WANG Yun-long, ZHANG Sheng-wan, DU Wen, WANG Wei  369 
 

Reviews

The synthesis of ordered mesoporous carbons via a template method SONG Huai-he, LI Li-xia, CHEN Xiao-hong 374