NEW CARBON MATERIALS
Vol.22   No.1 Mar. 2007
CONTENTS
 
Research articles
Largearea helical carbon microcoils with superhydrophobicity over a wide range of pH values ZHOU Xin-hong CUI Guang-lei ZHI Lin-jie  ZHANG Shu-sheng 1
Diffusion coefficient of lithium in artificial graphite, mesocarbon microbeads, and disordered carbon GUO Hua-jun       LI Xin-hai  ZHANG Xin-ming  WANG Hong-qiang  WANG Zhi-xing  PENG Wen-jie 7
Graphite powder reinforced pyrocarbon, a new kind of C/C composite ZHAO Jian-guo  LI Ke-zhi  LI He-jun 12
Adsorption of nifedipine by spherical activated carbons and their in vitro release behavior LU Chun-xiang  LING Li-cheng  YUAN Shu-xia  LIANG Dong  LI Yong-hong 17
Ablation characteristics of 2D C/C composites and their graphitized products TANG Su-fang  WANG Dao-ling DENG Jing-yi  DU Hai-feng  LIU Wen-chuan  YANG Ke 23
Effect of coal rank on the properties of coalbased activated carbon honeycomb monoliths LIU Lai-shuan LIU Zhen-yu HUANG Zhang-gen LIU Zeng-hou 28
Mesocarbon microbeads heattreated at low temperature in presence of CoCl2 as  the anode material of a Li ion battery ZHANG Yong-gang WANG Cheng-yang YAN Pei 35
Use of an amorphous diamond film as dental material SUN Yan YAO Yue-ling  ZHU Xiao-yu  ZHANG Dong-mei  CHEN Gang  ZHONG Ke  LI Yong-jun 40
Changes in the structure and properties of lyocell fibers treated by a  catalyst during pyrolysis WU Qi-lin  GONG Jing-hua  ZHANG Zhi-ha iPAN Ding 47
RuO2/activated carbon composites as a positive electrode in an alkaline electrochemical capacitor SU Yue+feng  WU Feng  BAO Li-ying  YANG Zhao-hui 53
Structure and properties of T300 and T700 carbon fibers LI Dong-feng  WANG Hao-jing  HE Fu  WANG Xin-kui 59
Electrosorption of NaCl solution by phenolic furfural based carbon aerogels WANG Wan-bing  ZHANG Rui  LIU Xi-miao  WANG Chan  LING Li-cheng 65
Deposition of carbon nanofibers on a low carbon steel substrate using an oxyacetylene reducing flame LEI Shu-mei  KUANG Tong-chun  CHENG Xiao-ling  YIN Shi-heng  ZHU Hong-mei 70
Effect of precursor on the pore structure of carbon foams MIN Zhen-hua  CAO Min  ZHANG Shu  WANG Xiu-dan  WANG Yong-gang 75
  
Notes
Preparation and dispersion of shelled carbon nanoshells XIE Hua-qing 80
Synthesis of onionlike fullerenes by arc discharge in liquid benzene LIU Wen  YANG Yong-zhen  ZHANG Yan  LIU Xu-guang  WANG Xiao-min XU Bing-she 84
Effects of the air oxidation of carbon fibers on the properties of 3D braided carbon/resin composites WANG Yu-guo  WU Guang-shun 88
  
Reviews
Laser induced damage for diamond films HAN Jie-cai GAO Wei ZHU Jia-qi 92