NEW CARBON MATERIALS
Vol.22   No.4  Dec.. 2007
CONTENTS
 
Reviews
Two types of porous carbons: micrographitebased nanoporous carbon and graphenebased nanoporous carbon YANG Quan-hong 289 
Application of functional and porous carbon materials for emergency pollution accidents JIANG Chun-ming  ZHANG Hong-zhe ZHANG Hai-feng ZHAO Yong-hua YUAN Ji-wu  GUO Xiu-yun  QIU Jie-shan 295 
Research articles
Carbon/nanostructured Ru composites as electrodes for supercapacitors CUI Guang-lei  ZHOU Xin-hong  ZHI Lin-jie  Arne Thomas  Klaus Müllen 302 
Improved capacitance of SBA-15 templated mesoporous carbons after modification with nitric acid oxidation WANG Da-wei  LI Feng  LIU Min  CHENG Hui-ming 307 
Microstructure of interwoven carbon nanofiber yarns synthesized from methane ZHANG Hua  SHI Jing-li  GUO Quan-gui  WANG Kun-jie  ZHAO Jian-guo  LIU Lang 315 
Nanoporous carbons from cypress II. Application to electric double layer capacitors Eiki Ito  Sylwia Mozia  Masaharu Okuda  Takashi Nakano  Masahiro Toyoda  Michio Inagaki 321 
Correlation of PyC/SiC interphase to the mechanical properties of 3D HTA C/SiC composites fabricated by polymer infiltration and pyrolysis ZHU Yun-zhou HUANG Zheng-ren DONG Shao-ming YUAN ming JIANG Dong-liang  327 
Carbon nano onions prepared by arc discharge in water  JIANG Peng  YAO Ke-fu 332 
The production of carbon nanomaterials by arc discharge under water or liquid nitrogen XING Gang  JIA Shen-li  SHI Zong-qian 337 
Synthesis of HClO4-GICs and the performance of flexible graphites produced from them WEI Xing-hai  LIU Lang  ZHANG Jin-xi  SHI Jing-li  GUO Quan-gui  342 
A radial basis function neural network based model to predict properties of hightemperaturebinder additive modified carbon materials  YANG Zhen  GU Xing-sheng  LIANG Xiao-yi   ZHAN Rui  LING Li-cheng  349 
Highperformance activated carbons for use in the electrodes of electric doublelayer capacitors LIU Ya-fei  HU Zhong-hua  REN Lian-wen  YNAG Jing  CHEN Xiao-mei  355 
A nanocarbon composite as a conducting agent to improve the electrochemical performance of a LiCoO2 cathode ZHANG Qing-tang  QU Mei-zhen  NIU Hong  YU Zuo-long 361
Fabrication and characterization of aligned CNT/C composites LI Zhi  GONG Qian-ming WANG Ye  LIANG Ji HUANG Qi-zhong  XIONG Xiang YI Mao-zhong  HUANG Bai-yun  365 
  
Notes
Preparation and properties of soft magnetic composites based on Fe3O4 coated carbon nanotubes JIANG Feng-jing   PU Hong-ting   YANG Zheng-long    YIN Jun-lin  371 
Effect of carbon nanotube content on the radar absorbing properties of carbon nanotube/resin composites SUN Xiao-gang 375
X-ray photoelectron spectroscopy analysis of high oriented pyrolytic graphite surface structural changes induced by Ar ion bombardment LIU  Li-ming   YANG Pei-zhi  HUANG Zong-tan 379