NEW CARBON MATERIALS
Vol.23   No.1 Mar. 2008
CONTENTS
 
Communications
Self organized and reversibly dispersible pellets of multi walled carbon nanotubes XIE Huaqing Mansoo Choi (1)
Microstructure and electrochemical properties of single walled carbon nanotube DNA hybrids YANG Liuquan XIANG Dongya YANG Quanhong  ZHAO Zhuo (7)
Carbon nanotube growth on the surface of carbon fibers by CVD ZHAO Jianguo LIU Lang GUO Quangui SHI Jinli  ZHAI Gengtai SONG Jinren (12)
  
Notes
Selective filling of carbon nanotubes with metals by selective washing FU Qiang Gisela Weinberg SU Dangsheng (17)
Thermoelectric behavior of carbon fiber reinforced lightweight concrete with mineral admixtures Bahar Demirel Salih Yazicioglu (21)
Research articles
Preparation of water soluble single walled carbon nanotubes by controlled/living polymerization WANG Guojian WANG Yao HUANG Sizhe LIU Lin (25)
Improving the electrochemical properties of natural graphite spheres by coating with a pyrolytic carbon shell LIU Shuhe YING Zhe WANG Zuoming LI Feng BAI Shuo WEN Lei CHENG Huiming (30)
Surface characterization and SO2 removal activity of activated semi coke with heat treatment SHANGGUAN Ju LI Chunhu MIAO Maoqian YANG Zhi (37)
Synthesis of well aligned non tangled carbon nanotubes on a pulse electrodeposited Ni nanocrystalline substrate BAO Qiaoliang RAN Xiang ZHANG Han QI Xiang  FU Qiang PAN Chunxu (44)
Effect of granular reinforcements on the properties of pitch based carbon composites GUO Lingjun LI Hejun LI Kezhi WANG Chuang (51)
PtRu nanoparticles loaded on a series of carbon aerogels as catalysts for methanol oxidation DU Hongda LI Baohua GAN Lin WU Peng KANG Feiyu ZENG Yuqun (58)
Template synthesis and characterization of ordered mesoporous carbons from asphaltene ZHOU Ying YU Guihong ZHANG Yan LI Junning QIU Jieshan (63)
Micro and nano structural investigations of C/C composites LIANG Jiamiao ZHOU Gengheng HE Lianlong (69)
Modification mechanism of coal tar pitch based carbon microspheres by an emulsion method with petroleum pitch XUE Yunwei YANG Changling LU Yonggen RONG Haiqin WANG Peng PAN Ding (75)
Effects of the properties of carbon nanotubes on the structure of nickel to which they were added LI Huanying REN Xiubin GUO Xiangyun (81)
Reviews
Carbon nanometer materials synthesized using laser ablation SUN Jing HU Shengliang DU Xiwen (86)
 

Knowledge introduction

Carbide derived carbons XU Bin CAO Gaoping (95)