NEW CARBON MATERIALS
Vol.23   No.2  Jun. 2008
CONTENTS
 
Reviews
Free two dimensional carbon crystal—single layer graphene  YANG Quanhong LU Wei YANG Yonggang WANG Maozhang (97) 
 
Research articles
Enhancement of field emission from carbon nanotubes by post treatment with a chromium trioxide solution Shihong Lee YungPing Chang LiYing Lee (97) 
Dependence of electric double layer capacitance of activated carbons on the types of pores and their surface areas WANG Lihong Masahiro TOYODA Michio INAGAKI   (104) 
High yield synthesis and characterization of graphitic carbon nanofibers by spray pyrolysis  Bipin Kumar Gupta O.N.Srivastava (116) 
Carbonization of pre oxidized polyacrylonitrile fibers WEN Yuefang CAO Xia YANG Yonggang LI Hui GUO  Jianqiang LIU Lang (116) 
Tribological properties of carbon/carbon composites under different braking pressures YU Shu HUANG Baiyun XIONG Xiang ZHANG Chuanfu (127) 
Preparation of high surface area activated carbons by KOH activation promoted by alkali metal halides LIU Xinmei DAI Xiaodong ZHANG Jian SONG hui  YAN Zifeng (133) 
In vitro cytotoxicity assessment of carbon fabric coated with calcium phosphate HAN Hongmei Gary J. Phillips Sergey V. Mikhalovsky  Andrew W. Lloyd   (139) 
Biological behavior of hydroxyapatite coatings on carbon/carbon composites produced by plasma spraying  CAO Ning BAI Yunqiang MA Quansheng SUI Jinling  LI Musen  (144) 
The synergetic effect of carbon nanotubes and carbon black in a rubber system FAN Zhuangjun WANG Yao LUO Guohua LI Zhifei WEI Fei (149)
Carbon foam produced from fluid catalytic cracking slurry at atmospheric pressure YANG Xiaojun ZHA Qingfang LI Hongnan LI Xuejun  CHENG Xiangling (154)
Effect of a Ni/P coating on the tensile strength of carbon fibers evaluated by a Weibull statistical method JI Yinglu LU Chunxiang ZHOU Pucha YANG Yu LU Xiaoxuan LI Yonghong YUAN Shuxia HE Fu (159)
Preparation and microstructure control of carbon aerogels produced using mcresol mediated sol gel polymerization of phenol and furfural LONG Donghui ZHANG Jie YANG Junhe HU Zijun LI Tongqi CHENG Guo ZHANG Rui LING Licheng (165)
Preparation and surface structures of carbon nanofibers produced from electrospun PAN precursors GU Shuying WU Qilin REN Jie (171)
The evolution of the core/shell structure of polyacrylonitrile fibers during preoxidation LIU Jie LI Jia WANG Lei MA Zhaokun LIANG Jieying (177)
Notes
Preparation of bromine intercalated pyrolytic carbon  LU Jinhua LI Hejun LI Kezhi  (185) 
Sensing characteristics of a carbon fiber felt  SONG Xianhui LU Yong ZHANG Xiaoyu LI Zhuoqiu  (189)