NEW CARBON MATERIALS
Vol.24   No.4 Dec. 2009
CONTENTS
 
Reviews
Structural characteristics of endohedral metalofullerenes ranging from C66 to C84*  XU Bingshe ZHANG Zhuxia LIU Guanghuan LIU Xuguang  (259)
 
Research articles
Attachment of biomolecules (protein and DNA) to amino functionalized carbon nanotubes*  Kalpana Awasthi D.P. Singh Sunil Singh D. Dash O.N. Srivastava  (301) 
Growth of carbon nanotubes by the catalytic decomposition of methane over FeMo/Al2O3 catalyst: effect of temperature on tube structure*  SONG Jinling WANG Li FENG Shouai ZHAO Jianghong ZHU Zhenping (307) 
Poly(vinylidene chloride) based carbon as an electrode material for high power electric double layer capacitors SHI Zhiqiang QIAN Qingli WANG Chengyang ZHANG Shufeng YUAN Guoqing WANG Liang (314) 
Effect of heating conditions on pore structure and performance of carbon foams* WANG Yonggang MIN Zhenhua CAO Min XU Deping (321) 
Carbon paper/graphite composite loaded with NiHCF thin film for alkaline ion separation MA Xuli HAO Xiaogang LI Yongguo YANG Yanyan LIU Shibin SUN Yanping (327) 
Potential to use mesoporous carbon as catalyst support for hydrodesulfurization*  TAN Zhengli XIAO Huining ZHANG Runduo ZHANG Zisheng Serge Kaliaguine (333) 
Surface modification and application of multi walled carbon nanotubes in fire retardant coatings QIU Jun ZHANG Shihong WANG Guojian GONG Yilei (344) 
Carbon matrices with different pore structures as heat transfer intensifier in paraffin wax/carbon thermal energy storage system ZHONG Yajuan LI Sizhong WEI Xinghai GAO Xiaoqing SHI Jingli GUO Quangui LIU Lang (349) 
Growth mechanism of carbon microcoils with changing fiber crosssection shape* CHENG Jingbao DU Jinhong BAI Shuo  (354)
Modification of a LiFePO4 cathode for lithium ion batteries by carbon coating and copper doping GUAN Yibiao WU Feng BAI Ying WU Chuan (359)
Effect of graphitization on the kinetics and mechanism of thermal oxidation of carbon microcoils BI Hui KOU Kaichang WANG Zhaodi WANG Zhichao ZHANG Jiaoqiang (364)
Chemical functionalization of multiwalled carbon nanotubes by hexamethylene diamine ZHANG Fuhua WANG Rongguo HE Xiaodong LIU Wenbo You Jie (369)
  
Notes
A simple solvothermal route to synthesize carbon microspheres* MI Yuanzhu LIU Yingliang (375) 
Preparation of nitrateH2SO4graphite intercalation compounds by a two step intercalation method HAN Zhidong DU Peng DONG Limin ZHANG Xianyou (379) 
Expert introduction
Professor Maozhang Wang and his research activities in carbon materials  YANG Yonggang YANG Quanhong (383)