NEW CARBON MATERIALS
Vol.25   No.1Feb 2010
CONTENTS
  
Research articles
Catalyst free synthesis of onion like carbon nanoparticles* M. Bystrzejewski M.H. Rummeli T. Gemming H. Lange A. Huczko (01)
Synthesis of carbon foams with a high compressive strength from arylacetylene* ZHANG Shuping LIU Mingxian GAN Lihua WU Fangrui XU Zijie HAO Zhixian CHEN Longwu (09)  
The electromagnetic loss characteristics of SiC/C materials with a threedimensionally connected porous structure FANG Zhigang LI Chusen SUN Jiayan ZHANG Hongtao Zhang Jinsong (15) 
Preparation of high purity graphite by an alkaline roasting leaching method GE Peng WANG Huajun ZHAO Jing XIE Lin ZHANG Qiang (22) 
Pitch spheres stabilized by HNO3 oxidation and their carbonization behavior* LIU Xiaojun LIANG Xiaoyi LIU Chaojun ZHANG Rui ZHAN Liang QIAO Wenming LING Licheng (29) 
Gas products and carbon deposition kinetics in chemical vapor deposition from propylene* LU Cuiying CHENG Laifei ZHANG Litong ZHAO Chunnian (35) 
Evolution of microvoids in PAN based carbon fibers LI Denghua WU Gangping LU Chunxiang LI Yonghong HE Fu FENG Zhihai LI Xiutao GUO Yuming (41) 
Preparation of SiCN crystals using microwave plasma CVD assisted by pulsed nitrogen ion beam sputtering WAN Jun MA Zhibin CAO Hong WU Zhenhui WANG Jianhua (48) 
The effect of particle size on the interaction of Pt catalyst particles with a carbon black support* GAN Lin DU Hongda LI Baohua KANG Feiyu (53) 
The thermal expansion behavior of 3D C/C composites LIAO Xiaoling LI Hejun SUN Guodong LI Kezhi (60) 
Electroless plating of CoFe on the surface of MWCNTs* ZHAO Yan XUE Yajuan ZHENG Hao DUAN Yuexin (65) 
  
Notes
Preparation and ablation behavior of carbon fiber reinforced nitride composites LI Bin ZHANG Changrui CAO Feng WANG Siqing CAO Yingbin (71) 
Adsorption thermodynamics of isoliquiritin on multiwalled carbon nanotubes HAN Bo CHEN Wen WANG Xinchun LI Le YAN Huan LI Wenxin (75) 
Expert introduction
Professor Fu He and his research activities LU Chunxiang (79)