NEW CARBON MATERIALS
Vol.25   No.2 Apr 2010
CONTENTS
  
Research articles

Self sustaining high temperature synthesis of carbon encapsulated magnetic nanoparticles from organic and inorganic metal precursors*

M. Bystrzejewski M. Szala W. Kiciński W. Kaszuwara M.H. Rummeli T. Gemming A. Huczko

(81)

Preparation of a carbon nanofiber/natural graphite composite and an evaluation of its electrochemical properties as an anode material for a Li ion battery*

SangMin Jang Jin Miyawaki Masaharu Tsuji Isao Mochida SeongHo Yoon KANG FeiYu

(89)  

Fabrication of carbon nanowires by detonation assisted chemical vapor deposition

FENG Shouai SONG Chang DU Guixiang ZHAO jianghong ZHU Zhenping

(97) 

Surface modification of carbon microspheres by KMnO4

LIU Xuguang GUO Mingcong YANG Yongzhen LIU Hongyan XU Bingshe

(103) 

Preparation of activated carbon microspheres from phenolic resin with metal compounds by sub and supercritical water activation*

LI Ying HUANG Zhenghong KANG Feiyu LI Baohuan

(109) 

Compressive mechanical behavior of carbon/carbon composites under dynamic loading

YUAN Qinlu LI Yulong LI Hejun GUO Lingjun LI Shuping

(114) 

Real carbon source of diamond single crystals grown in the Fe-Ni-C system under high temperature and high pressure

LI Hesheng LI Musen CUI Jianjun

(119) 

Oxidation behavior of C/SiC composites with a SiC/Mo Si multilayer coating

YAN Zhiqiao XIONG Xiang XIAO Peng CHEN Feng LIU Genshan HUANG Boyun

(124) 

Effect of pore structure on the electrochemical performance of coal based activated carbons in non- aqueous electrolyte*

ZHANG Chuanxiang ZHANG Rui XING Baolin CHENG Guo Xie Yingbo QIAO Wenming ZHAN Liang LIANG Xiaoyi LING Licheng

(129) 

Surface functionalization of single walled carbon nanotubes using photolysis for enhanced dispersion in an organic solvent*

Mirza Nadeem Ahmad XIE Jingyi MA Yuhong YANG Wantai

(134) 

Preparation of C/C composites by thermal gradient chemical vapor infiltration with vaporized kerosene as a precursor

ZHANG Yonghui WANG Jiping JIN Zhihao

(141) 

Effects of the amount of ferrocene and ammonium chloride on the diameter distribution of hollow carbon spheres synthesized in high pressure argon*

LIU Boyang JIA Dechang SHAO Yingfeng

(146)

Preparation of high surface area activated carbon from coconut shell fibers

CHEN Yong ZHOU Liujiang HONG Yuzhen CAO Feng LI Ling LI Jianbao

(151)

Performance of oxidation resistant coatings for C/C composites as aircraft brakes

XIAO Zhichao XUE Ningjuan SU Junmin PENG Zhigang JIN Zhihao HAO Zhibiao

(156)