NEW CARBON MATERIALS
Vol.25   No.3 Jun 2010
CONTENTS
  
Research articles

Effect of density and fibre orientation on the ablation behaviour of carbon/carbon composites*

Shameel Farhan LI Ke-zhi GUO Ling-jun GAO Quan-ming LAN Feng-tao

(161)

Growth of super long vertically aligned carbon nanotube arrays from cyclohexane via floating catalyst method

YANG-Zhou ZHANG Qiang LUO Guo-hua XIANG Rong QIAN Wei-Zhong WANG Yao WEI Fei

(168)  

Helical multiwalled carbon nanotubes (h-MWCNTs) synthesized by catalytic chemical vapor deposition*

T. Somanathan A. Pandurangan

(175) 

Synthesis of mesoporous carbon by catalytic activation using rare earth elements

LI Yan-qiu LI Kai-xi

(181) 

Yttrium silicate coatings for SiC coated C/C composites prepared by atmospheric plasma spraying

HUANG Min LI Ke-zhi LI He-jun HUANG Jian-feng FU Qian-gang

(187) 

An easy approach to encapsulating Fe3O4 nanoparticles in multiwalled carbon nanotubes*

LI Jian-hua HONG Ruo-yu LUO Guo-hua ZHENG Ying LI Hong-zhong WEI Dong-guang

(192) 

Preparation of carbon encapsulated metal magnetic nanoparticles by an instant pyrolysis method*

MA Chen LUO Bin SONG Hua-he ZHI Lin-jie

(199) 

Correlation between properties and microstructure of pitch fluorides

ZHANG Jin-cai SHI Jin-li GUO Xue-min LIU Lang GUO Quan-gui

(205) 

Surface chemical deposition coating of graphite particles

ZHANG Yong-gang WANG Cheng-yang YAN Pei

(211) 

Room temperature hydrogen sensing properties of SnO2 coated multiwalled carbon nanotubes

SUN Xue FANG Hai-tao YU Hui-long CHU Yi ZHANG Bao-you DU Jin-hong WANG Da-wei LI Feng WANG Fu-ping

(218) 

Manufacture and properties of carbon fibrereinforced C/SiC dual matrix composites*

LI Zhuan XIAO Peng XIONG Xiang HUANG Boyun

(225) 

  
Notes

Characterization and biological behavior of a carbon fiber/carbon composite scaffold with a porous surface for bone tissue reconstruction*

CAO Ning WANG Qiang-xiu DONG Jian-wen HAO Guang-zheng LI Mu-sen

(232) 

Electrostatic layer by layer assembled multilayer films of chitosan and carbon nanotubes*

LI Xiao-bo JIANG Xiao-ying

(237)