NEW CARBON MATERIALS
Vol.25   No.5 Oct. 2010
CONTENTS
Communications
Preparation of zeolite/carbon foam monolithic composites with a hierarchical structure XIAO Nan LING Zheng WANG Liuping ZHOU Ying QIU Jieshan (321)
Carbon microtubes produced from coconut oil* S. Paul S. K. Samdarshi (325)
Research articles
Preparation and characterization of carbon/carbon aircraft brake materials with long service life and good frictional properties* SU Junming XIAO Zhichao LIU Yongqiong MENG Fancai PENG Zhigang GU Limin LI Guofeng XING Rupeng (329)
Microstructure of the pyrocarbon in aligned carbon nanotube/carbon composites LI Zhi GONG Qianming WANG Ye WU Jianjun LIANG Ji HUANG Qizhong XIONG Xiang HUANG Baiyun (335)
High temperature thermophysical properties of carbon/carbon composites prepared by chemical liquid vapor deposition LIU Xiaorong JIN Minglin ZHANG Zhuo YANG Junhe OU YANG Chunfa (343)
Photoelectrocatalytic properties of Ag-CNT/TiO2 composite electrodes for methylene blue degradation* ZHANG Fengjun CHEN Mingliang OH Wonchun (348)
The influence of gas pressure and bias current on the crystallinity of highly boron doped diamond films* JIA Fuchao BAI Yizhen QU Fang SUN Jian ZHAO Jijun JIANG Xin (357)
Gold nanocluster enhanced electrochemical activity of a phosphorus doped tetrahedral amorphous carbon film LIU Aiping ZHU Jiaqi HAN Jiecai  (363)
Mesoporous carbons derived from citrates for use in electrochemical capacitors* ZHOU Jin YUAN Xun XING Wei SI Weijiang ZHUO Shuping (370)
Templated mesoporous carbons and their performance for electric double layer capacitors* WANG Yansu WANG Chengyang (376)
Fluidity of onion like fullerenes in mice after a functionalization modification ZHANG Hongwei WANG Yan WANG Chongyu ZHANG Xueying GUO Junjie WANG Xiaomin (382)
Properties and preparation of an HClO4 -CrO3-Graphite intercalation compound ZHOU Mingshan LIU Limei LI Chengjun TAO Yong (389)
  
Brief report
The development and prospects of carbon scienceA report on the annual world conference on carbon, Carbon 10 ZHANG Qiang (395)