NEW CARBON MATERIALS
Vol.26   No.2 Apr. 2011
CONTENTS
 
Communications
Growth of carbon nanotubes and nitrogen-doped carbon nanotubes on ^carbon nanotube seeds ̄ WANG Can WANG Yan-li ZHAN Liang HUANG Zheng-hong QIAO Wen-ming LIANG Xiao-yi LING Li-cheng (81)
A green precursor for carbon nanotube synthesis* S. Paul S. K. Samdarshi (85)
  
Research articles
Preparation of amine-modified multiwalled carbon nanotubes and their use in composites WANG Guo-jian ZU Mei QIU Jun (89)
Preparation of spongy microspheres consisting of functionalized multiwalled carbon nanotubes* Dhiraj Dutta Rama Dubey Jitendra Yadav T. C. Shami K.U. Bhasker Rao (98)
The preparation, characterization and acidic catalytic function of sulfonated bamboo char XU Qiong XIA Yue YIN Du-lin FAN Chang-ling XU Zhong-yu (103)
Performance analysis of a carbon cloth/felt layer needled perform* JI A-lin CUI Hong LI He-jun CHENG Wen JI Ling-ling (109)
Preparation of low density and high mesoporosity carbon aerogels by an
organic/inorganic hybrid method
ZHOU Bei ZHANG Rui GUO Quan-gui LI Zhi-hong HU Zi-jun LI Jun-ning DONG Wen-sheng (117)
Simple synthesis of semi-graphitized ordered mesoporous carbons with tunable pore sizes* LI Ying ZHONG Jian YANG Xia-zhen LAN Guo-jun TANG Hao-dong LIU Hua-zhang (123)
Synthesis and characterization of activated carbon with a high mesoporosity LI Yan-qiu LI Kai-xi SUN Guo-hua WANG Jian-long (130)
Thermal properties of porous copolymers of BM-DVB and their carbonization products* M. Sobiesiak B. Gawdzik A.M. Puziy O.I. Poddubnaya (137)
Fabrication and properties of porous C/SiC composites JI Hong-liang ZHANG Chang-rui ZHOU Xin-gui CAO Ying-bin (145)
Reviews
Preparation of mesoporous carbons by a template method CHUAN Xiu-yun ZHOU Shu-hui (151)
 
     
Cover photograph: Growth of nitrogen-doped carbon nanotubes on ^carbon nanotube seeds ̄ (See Paper by WANG Can et al., p.82, Fig.2b)
The English electronic version of the article is published by Elsevier B.V. on ScienceDirect, http://www.sciencedirect.com/science/journal/18725805